Kích thước gạt mưa ô tô kia cerato

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Cerato Sedan 2004 - 2008

Kích thước gạt mưa Kia Cerato 2004 - 2008 Sedan

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Cerato Sedan 2013 - 2018

Kích thước gạt mưa Kia Cerato 2013 - 2018 Sedan

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Cerato Sedan 2009 - 2013

Kích thước gạt mưa Kia Cerato 2009 - 2013 Sedan

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Cerato Sedan 2019 - 2022

Kích thước gạt mưa Kia Cerato 2019 - 2022 Sedan

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Cerato Hatch 2019 - 2022

Kích thước gạt mưa Kia Cerato 2019 - 2022 Hatch

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Cerato Hatch 2013 - 2018

Kích thước gạt mưa Kia Cerato 2013 - 2018 Hatch

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 14inches ~ 35cm
Phía sau: 13inches ~ 33cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Cerato Hatch 2010 - 2013

Kích thước gạt mưa Kia Cerato 2010 - 2013 Hatch

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Cerato Hatch 2005 - 2008

Kích thước gạt mưa Kia Cerato 2005 - 2008 Hatch

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp