Kích thước gạt mưa ô tô mazda 2

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Mazda 2 Hatch 2014 - 2022

Kích thước gạt mưa Mazda 2 2014 - 2022 Hatch

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 17inches ~ 43cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Mazda 2 Hatch 2007 - 2014

Kích thước gạt mưa Mazda 2 2007 - 2014 Hatch

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 14inches ~ 35cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Mazda 2 Hatch 2002 - 2007

Kích thước gạt mưa Mazda 2 2002 - 2007 Hatch

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Mazda 2 Sedan 2007 - 2014

Kích thước gạt mưa Mazda 2 2007 - 2014 Sedan

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Mazda 2 Sedan 2015 - 2021

Kích thước gạt mưa Mazda 2 2015 - 2021 Sedan

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 17inches ~ 43cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp