Kích thước gạt mưa ô tô kia sportage

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Sportage 2021 - 2022

Kích thước gạt mưa Kia Sportage 2021 - 2022

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Sportage 2015 - 2021

Kích thước gạt mưa Kia Sportage 2015 - 2021

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Sportage 2010 - 2015

Kích thước gạt mưa Kia Sportage 2010 - 2015

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Phía sau: 12inches ~ 30cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Sportage 2005 - 2010

Kích thước gạt mưa Kia Sportage 2005 - 2010

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Sportage 1997 - 2003

Kích thước gạt mưa Kia Sportage 1997 - 2003

Bên lái: 20inches ~ 50cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Phía sau: 16inches ~ 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp