Kích thước gạt mưa ô tô kia soul

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Soul 2014 - 2018

Kích thước gạt mưa Kia Soul 2014 - 2018

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Phía sau: 11inches ~ 28cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Soul 2009 - 2013

Kích thước gạt mưa Kia Soul 2009 - 2013

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Phía sau: 11inches ~ 28cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp