Kích thước gạt mưa ô tô kia sorento

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Sorento 2015 - 2019

Kích thước gạt mưa Kia Sorento 2015 - 2019

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Sorento 2020 - 2022

Kích thước gạt mưa Kia Sorento 2020 - 2022

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Sorento 2009 - 2014

Kích thước gạt mưa Kia Sorento 2009 - 2014

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Phía sau: 11inches ~ 28cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Sorento 2003 - 2009

Kích thước gạt mưa Kia Sorento 2003 - 2009

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp