Kích thước gạt mưa ô tô kia soluto

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia soluto 2019 - 2022

Kích thước gạt mưa Kia Soluto 2019 - 2022

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 16inches - 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp