Kích thước gạt mưa ô tô kia rio

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Rio Hatch 2011 - 2016

Kích thước gạt mưa Kia Rio 2011 - 2016 Hatch

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Phía sau: 11inches ~ 28cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Rio Hatch 2016 - 2022

Kích thước gạt mưa Kia Rio 2016 - 2022 Hatch

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Phía sau: 11inches ~ 28cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Rio Hatch 2005 - 2011

Kích thước gạt mưa Kia Rio 2005 - 2011 Hatch

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Rio Hatch 2000 - 2005

Kích thước gạt mưa Kia Rio 2000 - 2005 Hatch

Bên lái: 21inches ~ 53cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Phía sau: 13inches ~ 33cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Rio Sedan 2011 - 2013

Kích thước gạt mưa Kia Rio 2011 - 2013 Sedan

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Rio Sedan 2005 - 2011

Kích thước gạt mưa Kia Rio 2005 - 2011 Sedan

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Rio Sedan 2000 - 2005

Kích thước gạt mưa Kia Rio 2000 - 2005 Sedan

Bên lái: 21inches ~ 53cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp