Kích thước gạt mưa ô tô kia optima

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Optima 2016 - 2022

Kích thước gạt mưa Kia Optima 2016 - 2022

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Optima 2001 - 2006

Kích thước gạt mưa Kia Optima 2001 - 2006

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Optima 2011 - 2015

Kích thước gạt mưa Kia Optima 2011 - 2015

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp