Kích thước gạt mưa ô tô kia forte

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Forte 2010 - 2013

Kích thước gạt mưa Kia Forte 2010 - 2013

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Forte 2014 - 2018

Kích thước gạt mưa Kia Forte 2014 - 2018

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Forte 2019 - 2021

Kích thước gạt mưa Kia Forte 2019 - 2021

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp