Kích thước gạt mưa ô tô kia carens

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Carens 2013 - 2018

Kích thước gạt mưa Kia Carens 2013 - 2018

Bên lái: 28inches ~ 70cm
Bên phụ: 28inches ~ 70cm
Phía sau: 12inches ~ 30cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Kia Carens 2010 - 2012

Kích thước gạt mưa Kia Carens 2010 - 2012

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp