Kích thước gạt mưa ô tô honda cr-v

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Honda CR-V 2012 - 2017

Kích thước gạt mưa Honda CR-V 2012 - 2017

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Phía sau: 12inches ~ 30cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Honda CR-V 2018 - 2022

Kích thước gạt mưa Honda CR-V 2018 - 2022

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Phía sau: 12inches ~ 30cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Honda CR-V 2007 - 2012

Kích thước gạt mưa Honda CR-V 2007 - 2012

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 17inches ~ 43cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Honda CR-V 2001 - 2006

Kích thước gạt mưa Honda CR-V 2001 - 2006

Bên lái: 21inches ~ 53cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Phía sau: 13inches ~ 33cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Honda CR-V 1997 - 2001

Kích thước gạt mưa Honda CR-V 1997 - 2001

Bên lái: 19inches ~ 48cm
Bên phụ: 19inches ~ 48cm
Phía sau: 13inches ~ 33cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp