Kích thước gạt mưa ô tô honda civic

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Honda Civic Sedan 2006 - 2007

Kích thước gạt mưa Honda Civic 2006 - 2007 Sedan

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 22inches - 55cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Honda Civic Sedan 2008 - 2011

Kích thước gạt mưa Honda Civic 2008 - 2011 Sedan

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 22inches - 55cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Honda Civic Sedan 2012 - 2016

Kích thước gạt mưa Honda Civic 2012 - 2016 Sedan

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 24inches ~ 60cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Honda Civic Sedan 2016 - 2021

Kích thước gạt mưa Honda Civic 2016 - 2021 Sedan

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Honda Civic Sedan 2000 - 2005

Kích thước gạt mưa Honda Civic 2000 - 2005 Sedan

Bên lái: 21inches ~ 53cm
Bên phụ: 19inches ~ 48cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp