Kích thước gạt mưa ô tô ford focus

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Focus Hatch 2012 - 2018

Kích thước gạt mưa Ford Focus 2012 - 2018 Hatch

Bên lái: 28inches ~ 70cm
Bên phụ: 28inches ~ 70cm
Phía sau: 12inches ~ 30cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Focus Hatch 2018 - 2021

Kích thước gạt mưa Ford Focus 2018 - 2021 Hatch

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Phía sau: 11inches ~ 28cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Focus Hatch 2006 - 2011

Kích thước gạt mưa Ford Focus 2006 - 2011 Hatch

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Focus Hatch 2005 - 2006

Kích thước gạt mưa Ford Focus 2005 - 2006 Hatch

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Focus Hatch 2002 - 2005

Kích thước gạt mưa Ford Focus 2002 - 2005 Hatch

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 19inches ~ 48cm
Phía sau: 15inches ~ 38cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Focus Sedan 2011 - 2018

Kích thước gạt mưa Ford Focus 2011 - 2018 Sedan

Bên lái: 28inches ~ 70cm
Bên phụ: 28inches ~ 70cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Focus Sedan 2005 - 2011

Kích thước gạt mưa Ford Focus 2005 - 2011 Sedan

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 16inches ~ 40cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
Ford Focus Sedan 2002 - 2005

Kích thước gạt mưa Ford Focus 2002 - 2005 Sedan

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 19inches ~ 48cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp