Kích thước gạt mưa ô tô bmw x5

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
BMW X5 2007 - 2011

Kích thước gạt mưa BMW X5 2007 - 2011

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Phía sau: 15inches ~ 38cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
BMW X5 2013 - 2018

Kích thước gạt mưa BMW X5 2013 - 2018

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Phía sau: 12inches - 30cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
BMW X5 2019 - 2022

Kích thước gạt mưa BMW X5 2019 - 2022

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp