Kích thước gạt mưa ô tô bmw x3

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
BMW X3 2003 - 2010

Kích thước gạt mưa BMW X3 2003 - 2010

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Phía sau: 14inches ~ 35cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
BMW X3 2011 - 2017

Kích thước gạt mưa BMW X3 2011 - 2017

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Phía sau: 13inches ~ 33cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
BMW X3 2017 - 2022

Kích thước gạt mưa BMW X3 2017 - 2022

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Phía sau: 11inches ~ 28cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp