Kích thước gạt mưa ô tô bmw 5-series

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
BMW 5 Series Sedan 2003 - 2010

Kích thước gạt mưa BMW 5 Series 2003 - 2010 Sedan

Bên lái: 24inches ~ 60cm
Bên phụ: 22inches ~ 55cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
BMW 5 Series Sedan 2010-2016

Kích thước gạt mưa BMW 5 Series 2010-2016 Sedan

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
BMW 5 Series Sedan 2016 - 2022

Kích thước gạt mưa BMW 5 Series 2016 - 2022 Sedan

Bên lái: 26inches ~ 65cm
Bên phụ: 19inches ~ 48cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp