Kích thước gạt mưa ô tô bmw 1-series

Gạt mưa ô tô phù hợp với:
BMW 1 Series Convertible 2008 - 2013

Kích thước gạt mưa BMW 1 Series 2008 - 2013 Convertible

Bên lái: 20inches ~ 50cm
Bên phụ: 20inches ~ 50cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp
Gạt mưa ô tô phù hợp với:
BMW 1 Series Convertible 2001 - 2008

Kích thước gạt mưa BMW 1 Series 2001 - 2008 Convertible

Bên lái: 22inches ~ 55cm
Bên phụ: 18inches ~ 45cm
Xem chi tiết gạt mưa phù hợp